Vysvětlení odborných termínů

Vždy se s vámi snažíme komunikovat tak, abychom si navzájem dobře rozuměli, bez odborných termínů nebo žargonu. Ne vždy to však je úplně možné. Zde jsme proto pro vás připravili několik slovních pojmů, které vám komunikaci s námi usnadní.

Adopce – neboli osvojení. Jedna z variant náhradní rodinné péče. Při osvojení přijíma(jí) (narozdíl např. od pěstounské péče) rodič(e) dítě za vlastní a získávají plnou rodičovskou zodpovědnost. Mezi dítětem, rodiči a dalšími členy rodiny vzniká příbuzenský vztah. Práva a povinnosti mezi osvojeným dítětem a jeho původní rodinou osvojením zanikají.

Alimenty – viz Výživné

Diagnostický ústav – hovorově pasťák, diagnosťák. Jeden z typů ústavní péče. Do diagnostického ústavu jsou umísťovány děti za účelem komplexního vyšetření, na jehož základě jsou pak odeslány do dětských domovů, dětských domovů se školou nebo výchovných ústavů. Pobyt v diagnostickém ústavu trvá zpravidla 8 týdnů.

Kolizní opatrovnictví – Při neshodách rodičů (nejčastěji při rozvodu) se může stát, že dojde ke střetu (kolizi) zájmu mezi rodiči a dítětem nebo ke střetu zájmu dětí týchž rodičů. Pro tyto případy je proto soudem stanoven kolizní opatrovník (obvykle pracovník OSPOD daného úřadu), který vždy hájí zájmy dítěte.

Krizová intervence – specializovaná a okamžitá pomoc osobám, které se ocitly v náročné životní situaci (např. týrání dětí).

Kurátor, kuratela – je součástí Oddělení sociálně právní ochrany dětí. Kurátor (neboli opatrovník) se zabývá nezletilými dětmi do 15 let, které se dopustily činu jinak trestného a mladistvými (15-18 let), u nichž bylo zahájeno trestní stíhání nebo kteří se dopustili přestupku. V rámci své činnosti řeší problémy záškoláctví, útěky z domova, drogové závislosti apod. Zastupuje klienty v přestupkových řízeních, pomáhá jim se začleněním do společnosti.

Náhradní rodinná péče – je jedna z činností úseku péče o dítě OSPOD. Věnuje se záležitostem adopce, pěstounské péče, svěření do péče třetí osoby – prarodiče apod., zajišťuje celou agendu svěření dítěte do vybrané náhradní rodinné péče – prošetření osob a prostředí, ve kterém dítě bude, veškeré administrativní práce a jednání se soudy atd.

Oddělení péče o dítě – Je součástí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Zabezpečuje zejména opatrovnictví v soudním řízení ve věcech nezletilých dětí, samotnou sociálně-právní ochranu dětí, vyřizuje žádosti o náhradní rodinnou péči, poskytuje poradenskou činnost a další.

Ochranná výchova – má za úkol kladně ovlivňovat duševní, mravní a sociální vývoj dítěte či mladistvého a chránit tak společnost před pácháním jinak trestných činů.

OSPOD – je zkratka pro Orgán či Oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Hovorově označován také jako „sociálka“. Je to odbor péče o děti a mládež příslušného pověřeného městského úřadu města. Jeho činnost spočívá v zastupování dětí v řízeních, v nichž se rozhoduje např. jaké bude výživné, komu bude dítě svěřeno do péče, jak bude upraveno stýkání dítěte s rodiči apod. OSPOD vždy zastupuje a hájí zájmy dítěte. OSPOD také vyhledává a monitoruje ohrožené děti a mládež, je zodpovědný za prevenci v rodinách, zajišťuje náhradní rodinnou péči a vypracovává posudky a doporučení pro soudy.

Osvojení – viz Adopce

Pasťák – viz Diagnostický ústav

Pěstounská péče – jedna z variant náhradní rodinné péče. Pěstoun o dítě osobně pečuje a je zodpovědný za jeho výchovu. Z právního hlediska ale mezi pěstounem a dítětem nevzniká příbuzenský vztah (jako např. při adopci). Rodič – pěstoun zastupuje dítě a spravuje jeho záležitosti jen v běžných věcech a nemá k němu vyživovací povinnost. K rozhodování o mimořádných záležitostech musí požádat o souhlas zákonného zástupce dítěte, případně soud.

Pěstounská péče na přechodnou dobu – jedna z variant náhradní rodinné péče. K pěstounské péči na přechodnou dobu dochází v situaci, kdy dítě nemůže přechodně pobývat ve své biologické rodině, nebo když se hledá nová trvalá rodina. Pěstounská péče na přechodnou dobu mu dává možnost tento čas strávit v rodině místo v ústavní péči. V pěstounské péči na přechodnou dobu může být dítě maximálně 1 rok.

Poruchy chování – znamenají opakované a přetrvávající (obvykle více než půl roku) asociální, agresivní nebo vzdorovité chování dítěte. Projevuje se např. nadměrným praním se nebo týráním (lidí i zvířat), opakovaným lhaním, záškoláctvím, ničením majetku, krádežemi, útěky z domova apod. Poruchy chování mohou být důvodem umístění dítěte do ústavní péče.

Předběžné opatření – je-li dítě bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho péče a vývoj výrazně ohroženy, vydáním předběžného opatření je tato situace řešena (např. dočasným umístěním dítěte do ústavní péče) do té doby, než je ve věci vydáno konečné rozhodnutí. Předběžné opatření musí být soudem vydáno co nejdříve, nejpozději do 24 hodin poté, co bylo podáno.

Sanace rodiny – je komplexní aktivita oddělení SPOD podporující fungování a zachování rodiny ohroženého dítěte. Je to především preventivní práce s rodinou a hlavním cílem je předcházení, zmírňování nebo odstranění příčiny ohrožení vývoje dítěte a poskytnutí pomoci a podpory členům rodiny. Sanace je vždy multidisciplinární (zapojuje se více odborníků, např. dětský lékař, psycholog, odbor sociální péče o dítě) a dlouhodobá.

Střídavá péče – případně střídavá výchova, hovorově střídavka. Jedna z forem péče o dítě v případě, že rodiče spolu již nechtějí žít. Dítě tráví čas s každým z rodičů přibližně stejnou dobu. Intervaly, v kterých ke střídání dochází, jsou od několika dnů do několika týdnů, někdy i delší.

Střídavá výchova – viz Střídavá péče

Ústavní péče – nebo také ústavní výchova. Do ústavní péče se umísťují děti, jejichž výchova byla vážně ohrožena nebo narušena a ani jiná výchovná opatření nevedla k nápravě. Do ústavní péče může děti svěřit soud nebo rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte. Zařízení ústavní péče je několik typů (kojenecký ústav, diagnostický ústav, dětský domov (se školou), výchovný ústav, domov pro osoby se zdravotním postižením; ZDVOP – více viz ZDVOP).

Ústavní výchova – viz Ústavní péče

Výchovné problémy – je situace v rodině, kdy děti nebo mladiství vykazují poruchy chování – užívají návykové látky či alkohol, nechodí do školy, utíkají z domova, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin, přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití.

Výchovný ústav – Jeden z typů ústavní péče. Pečuje o děti s velmi závažnými poruchy chování.

Výživné, vyživovací povinnost – někdy také alimenty. Jsou prostředky (nejčastěji peníze), kterými rodič (nejčastěji nežijící s dítětem v jedné domácnosti) přispívá na potřeby svého dítěte, pokud není schopno samo se živit. Mezi rodiči a dětmi platí vzájemná vyživovací povinnost, stejně jako mezi ostatními příbuznými či manžely.

ZDVOP – zkratka pro Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Jsou to např. dětská centra, Klokánky apod. Umožňují rychlé umístění ohrožených dětí v případě krizové situace. Dítě může být do takového zařízení svěřeno soudem nebo rodičem.

Znalecký posudek – je jeden z možných důkazů v soudním či správním řízení ve věci dítěte, jehož cílem je získání potřebných informací po rozhodnutí. Provádí a vypracovává jej specialista, který má příslušné odborné znalosti.

Skip to content