O nás

Poskytování sociálně-právní ochrany na našem oddělení je činěno v zájmu dětí a vede k zajištění jejich zdravého vývoje a k ochraně jejich práv. Potřebné ochrany se dostává stejně všem dětem z celého našeho správního obvodu, a to bez ohledu na individuální odlišnosti. Pracovníkům OSPOD je zajištěno průběžné vzdělávání, osobní a profesní růst formou pravidelných supervizí, pohovorů, školících akcí a metodického vedení.

Hledáte-li kontaktní informace, přejděte na stránku Kontakty a provozní doba.

Oddělení péče o dítě

zabezpečuje zejména:

Opatrovnictví v soudním řízení ve věcech nezletilých dětí

 • zpracovává zprávy o rodinném a výchovném prostředí dětí,
 • osobní účastí u soudních jednání hájí zájmy nezletilých dětí,
 • vyjadřuje se soudu k úrovni péče o děti,
 • podává návrhy v oblasti výchovy.

Sociálně-právní ochranu dětí

 • posuzuje jevy v přirozeném prostředí nezletilých dětí,
 • provádí opatření dle aktuálního stavu (přednostně řeší případy, kde je podezření, že jsou děti vážně poškozovány trestnou činností),
 • předkládá soudu návrh na předběžné opatření,
 • řeší situaci dětí, kde se rodiče nemohou starat a podává návrh soudu na vhodná řešení (např. umístění v dětském domově apod.).

Náhradní rodinnou péči

 • zajišťuje prověření a kontrolu osob, jimž má být dítě svěřeno,
 • připravuje dokumentaci dítěte svěřeného do ústavní péče,
 • dává podnět soudu na svěření nezletilého dítěte do péče jiné osoby (adopce, pěstounská péče, svěření do péče třetí osoby – prarodiče apod.).

Poradenskou činnost

 • pomáhá při řešení výchovných a jiných problémů, ve věcech vzdělávání dětí, péči o postižené děti apod.

Kurátor pro mládež

se zabývá zejména:

 • nezletilými dětmi do 15 let, které se dopustily činu jinak trestného,
 • mladistvými (15-18 let), u nichž bylo zahájeno trestní stíhání nebo kteří se dopustili přestupku,
 • dětmi a mladistvými s problémy jako jsou záškoláctví, útěky z domova, agresivita, toxikomanie, alkoholismus, prostituce…,
 • sociálně-právní poradenství a sociální práci a problémovými skupinami či jednotlivci, zprostředkovává pomoc poradenských a zdravotních pracovišť,
 • pomáhá klientům propuštěným z ústavní či ochranné výchovy nebo z výkonu trestu se začleněním do společnosti,
 • účastní se přestupkového řízení vedeného proti mladistvému,
 • spolupracuje s policií a soudy, se školskými a zdravotnickými zařízeními, s obcemi, občanskými sdruženími, úřady práce, charitativními a dalšími organizacemi.

Pracovní profily zaměstnanců

Jitka Šandová, DiS.

úsek péče o rodinu a dítě SPOD (kontaktovat)

Pracovní náplň:

 • opatrovnictví v soudních řízeních ve věcech nezletilých dětí
 • zpracování zpráv o rodinném a výchovném prostředí dětí
 • osobní účastí u soudních jednání hájí zájmy nezletilých dětí
 • vyjadřuje se soudu k úrovni péče o děti a podává návrhy ve věcech výchovy o nezletilé děti
 • předkládá soudu návrh na předběžné opatření
 • navštěvuje rodiny a sleduje a posuzuje celkový stav a vývoj nezletilých dětí v nich
 • řeší situaci dětí, kde se rodiče nemohou starat a podává návrh soudu na řešení
 • poradenská činnost při podávání návrhů k soudu a sdělování potřebných informací
 • zprostředkování odborné pomoci s psychology či rodinnými poradci
 • spolupráce se státními a neziskovými organizacemi

Vzdělání:

 • 2009 – 2013 VOŠ Brno – obor sociální práce – titul DiS.

 

Mgr. Lucie Kratochvílová, DiS.

úsek péče o rodinu a dítě SPOD (kontaktovat)

Pracovní náplň:

 • opatrovnictví v soudním řízení ve věcech nezletilých dětí, zpracovávání výchovných zpráv, osobní účast u soudních jednání, vyjadřování se k péči o děti a podávání návrhů ve věcech výchovy
 • sociálně-právní ochrana dětí, posuzování prostředí nezletilých dětí, šetření v rodinách a provádění patřičných opatření
 • ochrana práv dětí, účast při výslechu nezletilého
 • spolupráce se školskými a zdravotnickými zařízeními, obcemi, úřady práce, soudy, Policií ČR, státními zastupitelstvími apod.
 • sociálně-právní ochrana dětí, posuzování prostředí nezletilých dětí, šetření v rodinách a provádění patřičných opatření
 • poradenská činnost

Vzdělání:

 • 2001 – 2005 VOŠ Brno – obor sociální práce – titul DiS.
 • 2006 – projekt Leonardo da Vinci – 3 měsíční zahraniční stáž v Německu – Leipzig – pracovnice v mateřské škole
 • 2007 – 2011 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – obor sociální pedagogika – titul Bc.
 • 2011 – 2013 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – obor sociální pedagogika – titul Mgr.

 

Šárka Jakešová, DiS.

úsek péče o rodinu a dítě SPOD (kontaktovat)

Pracovní náplň:

 • opatrovnictví v soudním řízení ve věcech nezletilých dětí, zpracovávání výchovných zpráv, osobní účast u soudních jednání, vyjadřování se k péči o děti a podávání návrhů ve věcech výchovy
 • ochrana práv dětí, účast při výslechu nezletilého
 • spolupráce se školskými a zdravotnickými zařízeními, obcemi, úřady práce, soudy, Policií ČR, státními zastupitelstvími apod.
 • poradenská činnost

Vzdělání:

 • 2017 – 2020 VOŠ Brno – obor sociální práce – titul DiS.

 

Mgr. Zdeněk Geyer

kurátor pro mládež (kontaktovat)

Pracovní náplň:

V oblasti práce s výchovnými problémy mládeže se zabývá:

 • nezletilými dětmi do 15 let, které se dopustily činu jinak trestného,
 • mladistvými od 15 do 18 let, kteří se dopustili přestupku nebo u nich bylo zahájeno trestní stíhání,
 • dětmi a mladistvými s opakovanými poruchami chování závažného rázu (útěky z domova, agresivita, toxikomanie, alkohol, prostituce),
 • spolupracuje s policií a soudy, se školskými a zdravotnickými zařízeními, s obcemi, občanskými sdruženími, úřady, charitativními a dalšími organizacemi

V oblasti ústavní výchovy se zabývá:

 • dohled, preventivní sociálně-právní poradenství a dokumentaci dětí umístěné v ústavní nebo ochranné výchově, a dohlíží na mladistvé umístěné ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody,
 • pravidelně navštěvuje děti umístěné v ústavní a ochranné výchově nebo ve věznici.

Vzdělání:

 • 2000 – 2005 Masarykova univerzita Brno,  obor Sociální pedagogika – titul Mgr.
 • 2002 – 2005 Technická univerzita Liberec, obor Management a podniková ekonomika – titul Bc.


Pavla Sattlerová, DiS.

náhradní rodinná péče a ústavní výchova (kontaktovat)

Pracovní náplň:

V oblasti náhradní rodinné péče:

 • navštěvuje náhradní rodiny a sleduje vývoj dětí v nich
 • přijímá a eviduje žádosti zájemců o pěstounskou péči
 • jako zastupující zpracovává podklady dětí vhodných do náhradní rodinné péče
 • vede agendu dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných

V oblasti ústavní výchovy jako zastupující:

 • zajišťuje dokumentaci dětí v ústavní péči
 • pravidelně navštěvuje děti umístěné v ústavní péči

V oblasti kurately:

 • zastupuje kurátora pro mládež

Vzdělání:

 • VOŠ Brno – obor sociální práce – titul DiS.

 

Mgr. Veronika Šramatá

náhradní rodinná péče a ústavní výchova (kontaktovat)

Pracovní náplň:

V oblasti náhradní rodinné péče:

 • přijímá a eviduje žádosti zájemců o osvojení
 • zpracovává podklady dětí vhodných do náhradní rodinné péče
 • navštěvuje náhradní rodiny a sleduje vývoj dětí v nich
 • uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče

V oblasti ústavní výchovy:

 • zajišťuje dokumentaci dětí v ústavní péči
 • pravidelně navštěvuje děti umístěné v ústavní péči

Vzdělání:

 • 2004 – 2007 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – obor sociální pedagogika – titul Bc.
 • 2007 – 2009 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – obor sociální pedagogika – titul Mgr.

 


Přehled důležitých zákonů

Hlavní právní předpisy, kterými se řídí činnost OSPOD:

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • sdělení č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte
 • zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o sodnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Některé související právní předpisy, kterými se může řídit činnost OSPOD:

 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějíšch předpisů
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějích předpisů
 • zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Aktuální verze všech zákonů najdete na Portálu veřejné správy.

Skip to content