Často kladené dotazy

Zde jsme pro vás připravili odpovědi na nejčastější dotazy, se kterými za námi přicházíte. Jsou rozděleny podle jednotlivých oddělení OSPOD.

Nejčastější dotazy na oddělení péče o dítě

Na OSPOD Ivančice vyřizují záležitosti oddělení péče o dítě pracovnice Mgr. Lucie Kratochvílová, Jitka Šandová, DiS., Iveta Maiová, DiS. (kontaktujte je).

Jak mám postupovat, chci-li vychovávat dítě namísto rodiče, který výchovu nezvládá?

Vždy je třeba požádat příslušný okresní soud o svěření dítěte do své péče.

Pracovnice OSPOD vám rádi pomohou tuto žádost sepsat.

(Tato soudní řízení vedená v zájmu dítěte jsou bez správního poplatku – kolku).

Vím o dítěti, které je zanedbávané, týrané či zneužívané. Co mohu udělat?

Co nejdříve tuto skutečnost oznamte kdekoli na oddělení Policie ČR.

Vhodné je také oznámit tuto skutečnost i na nejbližší oddělení SPOD a to jakoukoli formou, třeba i anonymně.

Kam se mohu obrátit, pokud mne partner bije?

V současnosti existuje několik institucí, které vám mohou pomoci a se kterými naše oddělení SPOD spolupracuje. Jsou to např.:

  • Persefona o.s., poradenství obětem domácího násilí, kontakt 737 834 345, nebo 545 245 996,
  • Spondea, intervenční centrum, nonstop linka 739 078 078,
  • DONA linka bezplatně 251 511 313, obětem domácího násilí pomáhají komplexně – sociální, psychologickou, právní pomocí, zajistí i utajené bydlení apod.

Také můžete samozřejmě kdykoliv kontaktovat naše oddělení SPOD a poradit se o dalším postupu.

Rodič (matka, otec) neumožňuje styk s dítětem (s matkou, s otcem), s vnukem (s prarodiči)? Co mám dělat?

Pokud je styk s dítětem soudně upraven, lze žádat příslušný soud o výkon rozhodnutí – soud podnikne takové kroky, aby jeho rozhodnutí bylo příslušnými osobami dodržováno.

Pokud dosud není upraven, je třeba požádat o úpravu – žádost na příslušný okresní soud o úpravu rodičovské odpovědnosti – čím budou upravena práva a povinnosti rodičů vůči dítěti (svěření do péče a vyměření výživného).

Pracovníci OSPOD vám rádi pomohou tuto žádost sepsat.

(Tato soudní řízení vedené v zájmu dítěte jsou bez správního poplatku – kolku).

Bývalý partner nechce být uveden v rodném listu našeho dítěte? Co mám dělat?

Je třeba se obrátit na příslušný soud o určení otcovství (§ 783 Občanského zákoníku).

Žádost vám rády pomohou sepsat pracovnice OSPOD.

Ještě nejsem rozvedená a čekám dítě s novým partnerem? Co mám dělat?

Do šesti měsíců od narození dítěte lze popřít, že otcem dítěte je stávající manžel (dle §789 Občanského zákoníku).

Dokument o popření otcovství vám rády pomohou sepsat pracovnice OSPOD.

Jak mám postupovat v případě, že mi otec (matka) nehradí výživné na dítě?

Pokud bylo již výživné stanoveno soudně a nelze se jinak s otcem (matkou) dohodnout, je třeba obrátit na Policii ČR s trestním oznámením o neplacení soudně stanoveného výživného.

Pokud ještě neproběhla úprava rodičovské odpovědnosti, požádejte soud o její úpravu (žádost na příslušný okresní soud o úpravu rodičovské odpovědnosti – čím budou upravena práva a povinnosti rodičů vůči dítěti – svěření do péče a vyměření výživného).

V případě nejasností či potřeby pomoci se kdykoliv obraťte na pracovnice OSPOD.

Rozešla jsem s partnerem, se kterým mám dítě. Co mám dělat?

Je třeba podat žádost na příslušný okresní soud o úpravu rodičovské odpovědnosti – čím budou upravena práva a povinnosti rodičů vůči dítěti (svěření do péče a vyměření výživného). Pracovníci OSPOD vám rádi pomohou tuto žádost sepsat. (Tato soudní řízení vedené v zájmu dítěte jsou bez správního poplatku – kolku).

Nejčastější otázky na oddělení náhradní rodinné péče (NRP)

Na OSPOD Ivančice vyřizuje náhradní rodinou péči Pavla Sattlerová, DiS., Mgr. Veronika Šramatá (kontaktujte je).

Jak dlouho bude trvat proces osvojení dítěte?

Většinou nedokážeme předem říci, může to být několik měsíců, ale i několik let.

Ovlivňuje ho počet dětí, které jsou nahlášené jako vhodné pro osvojení a počet žadatelů zařazených do evidence. Vliv na délku této doby mají také konkrétní představy žadatelů o přijímaném dítěti, míra jejich tolerance k osobní a rodinné anamnéze.

Jaké jsou povinnosti pěstounů ve vztahu k rodičům svěřených dětí?

Pěstouni by měli udržovat, rozvíjet a prohlubovat vztah dítěte s jeho rodiči, umožňovat styk rodičů s dítětem, pokud soud nerozhodl jinak. U pěstounů na přechodnou dobu se očekává, že budou úzce spolupracovat s rodiči dítěte, jestliže se předpokládá návrat dítěte do původní rodiny. V případě umístění dítěte do náhradní rodiny (pěstounské, osvojitelské), předpokládá se spolupráce pěstounů s nimi.

Jak dlouho trvají přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči?

Celý proces, od podání žádosti na příslušném OSPOD po vydání rozhodnutí o zařazení (případně nezařazení) do evidence pěstounů, pěstounů na přechodnou dobu nebo osvojitelů, trvá minimálně jeden rok, často i déle. Samotný časový rozsah přípravy fyzických osob (vzdělávání) pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče činí nejméně 48 hodin, u žadatelů o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu nejméně 72 hodin.

Chci získat dítě do náhradní rodinné péče (pěstounství, adopce apod.). Co všechno mě čeká?

Po podání žádosti pracovníci OSPOD zjišťují, zda je žadatel vhodným uchazečem o náhradní rodinou péči. Shromáždí o něm nezbytné informace (např. navštíví žadatele v domácím prostředí, provede s nimi pohovor a další) a na základě získaných podkladů vypracuje hodnotící zprávu.

Všechny zjištěné informace pak předá k dalšímu posouzení na příslušný krajský úřad, který následně rozhodne.

Jaký je rozdíl mezi pěstounskou péčí a pěstounskou péčí na přechodnou dobu?

Tyto způsoby náhradní rodinné péče mají více rozdílů. Největší a nejvýraznější rozdíl je v tom, že v případě pěstounské péče nelze dopředu říct, jak dlouho bude trvat (může totiž končit až zletilostí dítěte).

V případě pěstounské péče na přechodnou dobu se jedná o situaci, kdy dítě z jakéhokoliv důvodu nemůže přechodně pobývat ve své biologické rodině, nebo když se hledá nová trvalá rodina. Pěstounská péče na přechodnou dobu mu dává možnost tento čas strávit v rodině místo v ústavní péči.

V pěstounské péči na přechodnou dobu se neočekává pobyt v náhradní rodině delší než 1 rok.

Nejčastější otázky na oddělení kurátora pro mládež

Na OSPOD Ivančice je kurátorem Mgr. Zdeněk Geyer (kontaktujte jej).

Nevím si s dítětem rady, co můžu dělat?

Neodkládejte řešení výchovných potíží a co nejdříve se obraťte na odbornou pomoc. Vyhledejte psychologa, výchovného poradce ve škole, centrum výchovné pomoci nebo právě kurátora pro mládež.

Co rodiče udělali při výchově dítěte špatně, kde selhali?

Základní problémem rodičů při výchově je nepřiznání si faktu, že dítě se stává problémovým. Následný vznik skutečných výchovných problémů je pak rodiči přehlížen nebo zlehčován a jejich řešení odkládáno.

Spolupráce s kurátorem vám pomůže řešit situaci s problémovým dítětem v jakékoliv fázi vývoje.

Proč se dítě chová tak, že má výchovné problémy?

Téměř vždy jsou za nevhodným chováním dítěte skryty negativní prožitky, který nikdo neřešil a zůstaly přehlíženy. V jakékoliv fázi problémového chování se můžete obrátit na kurátora.

Jeho prací je také sociálně-právní poradenství sociální práce, případně vám zprostředkuje pomoc poradenských či zdravotních pracovišť.

Jak poznám na dítěti, že užívá drogy?

Rozborem odebraných tělních tekutin (sliny, moč). Spolehlivým nástrojem jsou testery na moč (zakoupíte je např. v lékárně). Vedlejším projevem uživatele drogy je zjevná změna chování, neklid, hubnutí, třes rukou a těla, oči – široké nebo špendlíkové zorničky.

Máte-li podezření, že vaše dítě užívá drogy, bez obav se obraťte na kurátora, který vám nabídne vhodná řešení (více např. na webu drogovaporadna.cz).

Proč bych měl(a) s kurátorem spolupracovat?

Kurátor má bohaté zkušenosti a dovednosti s účinnými řešeními potíží problémových dětí a mládeže. Jeho povinností je vám pomoci.

Zároveň je tato spolupráce z vaší strany povinná na základě ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., ve znění § 53 odst.1 a 2.

Skip to content